Bibliyografya

 

 

 


Alternatif Bibliyografya Siteleri
 
Atlansoy.cjb.net
 
 
 
 

 

 

 13. Yüzyıl

Mevlana Celaleddin Rumi

Abdülhakim, Dr. Khalifa (1953) The Metaphysies of Rumi Lahor
Ankaralı İsmail Rusuhi (1836) Şerh-i Mesnevi 6 cilt. Mısır
Akyürek, A. R (1937) Anadolu Selçukileri Mevlevi Betikleri 1 İstanbul
Beytur, Mithat Bahari (1959) Divan-ı Kebirden Seçme Şiirler İstanbul
Beytur, Mithat Bahari (1989) Divan-ı Kebirden Seçme Şiirler I. II. İstanbul
Bursalı, İsmail Hakkı (1876) Ruhü¢l Mesnevi (Mesnevinin 1. cildinin bir kısmı 2 Cilt İstanbul
Çelebi, Asaf Halet (1939) Mevlananın Rübaileri İstanbul
Çelebi, Asaf Halet (1957) Mevlana ve Mevlevilik İstanbul
Firuzanfer (1937, 1955) Mevlana Celaleddin Muhammed Tahran
Genc Osman, M. Nuri (1986) Mevlana’nın Rubaileri I. II. İstanbul: Şark İslam Klasikleri
Gölpınarlı, Abdülbaki (1951- 1954) Mevlana Celaleddin İstanbul
Gölpınarlı, Abdülbaki (1953-) Mevlana’dan Sonra Mevlevilik İstanbul: İnkılab Kitabevi
Gölpınarlı, Abdülbaki (1957-1960) Divan-İ Kebir Tercemesi 5 Cilt İstanbul
Gölpınarlı, Abdülbaki (1959) Fihi-Ma-fih İstanbul
Gölpınarlı, Abdülbaki (1963) Mektuplar İstanbul
Gölpınarlı, Abdülbaki (1965) Meclis-i Seba Mevlana’dan Tercüme Konya
Gölpınarlı, Abdülbaki (1972-74) Mesnevi ve Şerhi 6 Cilt İstanbul
Harry, Mayriam (1947) Djelalddine Roumi, Poéte et danseur Mystique Paris
İzbudak, Veled (1942) Mesnevi İstanbul
Mansuroğlu, M (1952) Celaleddin Rumi’s Turkische Versen. “Ural Altaische Jahrbuscher” XXIV s. 106-115
Nicholsen R.A (1898) Selected Poems from the Divan-İ Shamsi Tebriz (Edided and translated with and introdaction, notedand appendices) Cambrice
Nicholsen R.A (1949) Rumi, Poet and Mystic London
Richter, G (1933) Hersiel Mystiker Dschelaleddin Rumi Eine Stieldeitung in 3 Vartiägen Breslau
Süleyman Nahifi (1851) Terceme- i Mesnevi Mısır
Taki, Seyyid Muhammed (1955) Sevanihi Mesnevi-i Rum Tahran
Tarıkâhya, Mehmet Ülker (1954) Fihi-Ma-Fih Tercümesi İstanbul
Uzluk, Feridunnafiz (1937) Mevlana’nın Mektupları (147 adet) İstanbul
Veled İzbudak (1942) Mesnevi İstanbul
Yücel, Hasan Ali (1932) Mevlananın Rübaileri İstanbulYunus Emre

Eyüboğlu, Sebahattin(1971) Yunus Emre
Gölpınarlı, Abdülbaki (1936) Yunus Emre – Hayatı İstanbul
Gölpınarlı, Abdülbaki (1961) Yunus Emre ve Tasavvuf
Gölpınarlı, Abdülbaki (1965) Yunus Emre , Divan, Risaletün Nushiyye İstanbul: Eskişehir turizm ve Tanıtma Der. Yay.
Öztelli, Cahit(1971) Yunus Emre Bütün Şiirleri
Öztelli, Cahit(1977) Belgelerle Yunus Emre Ankara
Tatçı, Mustafa (1991) Yunus Emre Divanı Ankara: Akçay Yay.
Timurtaş, Faruk (1980-86-90) Yunus Emre Divanı İstanbul-Ankara
Toprak, Burhan. Ü. (1933-82) Yunus Emre Divanı İstanbul

14. Yüzyıl
Ahmed Fakih
Ahmed Fakih, Kitabu Evsafı Mesacidüş-Şerife (1974) Yay. Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu. Ankara: TDK Yay.
Ahmed Fakih Çarh-name (1956) Yay. Mecdut Mansuroğlu İstanbul
Gencei Turhan 24-26 Settembre 1974- Napoli 1976
Gölpınarlı, Abdülbaki (1936) Yunus Emre: Hayatı. İstanbul s.53
Gölpınarlı, Abdülbaki (1943) Yunus Emre Divanı İstanbul I. s. 11
Gölpınarlı, Abdülbaki (1953) Mevlana’dan sonar Mevlevilik İstanbul s.88, Resim15
Gölpınarlı, Abdülbaki (1963) Yunus Emre ve Yattığı Yer Eskişehir
Köprülü Mehmet Fuat (1926) “Anatoliche Dichter inder Seldschukenzeit II. , Ahmed Faqih, körösi Csoma Arşivum, II/1-2, s.20-38”
Dehhani
İlaydin, hikmet (1978) Dehhaninin Şiirleri Ankara s. 137-176
Köprülüzade, Mehmet Fuat (1926) Selçukiler Devrinde Anadolu Şairleri, Hoca Dehhani, Hayat Mec. s1 s 4-5 Ankara
Köprülüzade, Mehmet Fuat (1928) Selçukiler Devri edebiyatı Hakkında
Bazı Notlar. Hayat Mec. , c.4. s.102, s.488. Ankara
Mansuroğlu, Mecdut (1947) Anadolu Türkçesi (13. Asır) Dehhani ve Manzumeleri. İstanbul

Şeyyad Hamza
Buluç Saadettin (1956) Şeyyad Hamza’nın 5 Manzumesi T.D.E Dergisi c.VII s.1-16 İstanbul
Buluç Saadettin (1963) Şeyyad Hamza’nın Lirik Bİr Şiiri T.D.E Dergisi Cilt XII s.139-142 İstanbul
Buluç Saadettin (1968) Şeyyad Hamza’nın Blinmeyen Bir Mesnevisi, Türkiyat Mec. C.XV s. 247-256 İstanbul
Köprülüzade, Mehmet Fuat (1940) Selçuklular Devrinde Anadolu Şairleri 1, Şeyyad Hamza, Türk Yurdu S.1, s. 27-34 İstanbul
Onan, Halil. N. (1949) Şeyyad Hamza’nın İki Yeni Gazetesi D.T.C.F. Der. c.VII s.529-534 Ankara
Şeyyad Hamza Yusuf ü Züleyha (1946) Nakleden: Dehri Dilçin T.D.K Yay. İstanbul


Gülşehri
Cunbur, Müjgân (1952) Doktora Tezi Gülşehri ve Mantıku’t-tayr’ı A.Ü.D.T.C.F
Gülşehri, Mantıku’t-tayr (1957) nşr. Agâh Sırrı Levent Ankara
Kocatürk, Saadettin (1982) Gülşehri ve Felekname Ankara
Shepherd, V. M. (1979) The Turkish Mystical Poet Gülşehri with Particular Reference To his Montiq al-Tayr Cambridge
Taeschner, F. (1955) Gülşehri’s Mesnevi auf Achi Evran, den Heiligen, von Kirshehir und Patron der türkischen Zünfte Weisbaden


Aşık Paşa
Gölpınarlı, Abdülbaki (1936) “Aşık Paşa’nın Şi¢irleri” T.M, v, s87-101
Jemma, E. (1954) “II. Fakrname Libra Della Proveta Divanı Asıq Pasha”, Estatto Dalla Rivista Degli Studi Orientali XXIX, Roma s.219-245
Köprülüzade, Mehmet Fuat (1981) Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar İstanbul s.232-236
Levent, Agâh Sırrı (1953) “ Aşık Paşa’nın Bilinmeyen İki Mesnevi’si: Fakr-name ve Vasf-ı hal” T.D.A.Y Belleten, s.205-253
Levent, Agâh Sırrı (1954) Aşık Paşa’nın Bilinmeyen İki Mesnevi Daha: Hikâye ve kimya Risalesi” T.D.A.Y Belleten, s.265-276

Kadı Burhanettin
Alparslan, Ali (1977) Kadı Burhanettin Divanı’ndan Seçmeler Ankara
Ergin Muharrem (1980) Kadı Burhanettin Divanı İstanbul
Fredfield (1922) Divan-ı Kadı Burhanettin Gazel ve Rübaiyyat’ından Birkısım ve Tuyuglar İstanbul: Godsey Yay.
Gibb, E. J. (1980) History of Ottoman Poetry I London
Kadı Burhanettin Divanı I (1943) Tıpkıbasım İstanbul: T.D.K Yay.
Yücel, Yaşar (1970) Kadı Burhanettin Ahmet ve Devleti Ankara


Ahmedi
Ahmedi Cemşid ü Hurşit (1975) nşr: Mehmet Akalın Ankara
Ahmedi İskendername (1983) İnceleme Tıpkıbasım İsmail Ünver Ankara: T.D.K Yay.
Akdoğan Yaşar (1979) Ahmedi Divanı I II : Tenkitli Metin ve Divanı Hususiyyetleri İstanbul Ün. Ed. Fak, Türkiyyat araştırma Merkezi T.Nr. 2054
Akdoğan, Yaşar (1988) Ahmedi Divanı’ndan SEçmeler Ankara
Akdoğan, Yaşar (1988) İskendername’den Seçmeler Ankara
Ünver, İsmail (1977-78) Ahmedi’nin İskendername’sindeki Mevlid bölümü T.D.A.Y Belleten, Ankara s.355-411
Kortantamer, Tunca (1973) Leben und weldbid des altosmanischen Dichters Ahmedi, unter Berücksichtigung seinens Divans Freiburg


Hoca Mesud
Bangıoğlu, Tahsin (1938) Altosmanische sprachstudien zu Süheyl ü Nevbahar Breslavu
Çelebioğlu, Amil (1976) Sultan II. Murat Devri Mesnevileri Erzurum A.Ün İslami ilimler Fak. S.35-39
Ferhengname-i Sadi Tercümesi
yahut Muhtasar bostan Tercümesi
(1340-42 rumi) Trc. Hoca Mesud, nşr, Veled Çelebi- Kilisli muallim Rifat İstanbul
Gibb, E. J. (1980) History of Ottoman Poetry I London s.201-203
Mordtmann, J. H (1925) Suheylund Nevbahar Romantisches Gecidth des Mes’ud b. Ahmed Honnever önsöz, s.4-13
Mes’ud b. Ahmed Suheylü Nevbahar (1991) Haz. Cem Dilçin
Tezcan, Semih (1994) Suheylü Nevbahar Üzerine notlar

Şeyhoğlu Mustafa
Gökyay, Orhan Şaik
(Çeviren I “Mart 1976, II”
“Haziran 1976”, “III Eylül 1976”) Kenzül-Kübera ve Mahakkül-Ulema
Sadrü’d-din Şeyhoğlu,
Marzubanname Tercümesi (1973) İnceleme- Metin- Sözlük- Tıpkıbasım haz. Zeynep Korkmaz Ankara: DTCF Yay.
Şeyhoğlu Mustafa Hurşitname (1979) İnceleme Metin- Sözlük haz. Hüseyin Ayan Erzurum: A.Ü Yay.
Şeyhoğlu Mustafa Kenzül Kübera ve Mahakkül-Ulema (1991) incelem- metin- index haz. Kemal Yavuz Ankara A.K.M Yay.
15. Yüzyıl
Ali Şir Nevayi
Ali Şir Nevayi (1962) Hayatı ve Eserleri nşr. Doğu Türkistan göçmenler Derneği İstanbul
Ali Şir Nevayi (1993) Haz. Kemal Eraslan Ankara: T.D.K Yay.
Ali Şir Nevayi Ferhatü Şirin (1994) Haz.: Gönül Alpay Tekin Ankara: T.D.K Yay.
Ali Şir Nevayi Muhakemet'ül-Lügateyn (1994) Haz.: Sema Barutçu Özönder Ankara: T.D.K Yay.
Ali Şir Nevayi Lisanü't-tayr (1995) Haz.: Mustafa Canpolat Ankara: T.D.K Yay.
Ali Şir Nevayi Fevayidül-Kiber (1996) Haz.: Önal Kaya Ankara T.D.K Yay.
Ali Şir Nevayi Leyli ve Mecnun (1996) Haz.: Ülkü Çelik Ankara: T.D.K Yay.
Bartold (1962) Four Studies On The History Of Central Asia III: Mir Ali Şir Nevayi Sihir. Ankara History of The Turkman People (trc. V. T. Minovsky) Leiden
Cüzcani, Mehmet
Yakup Vahidi (1967) Emir Ali Şir Nevayi: Fanii Kâbil
Levent, Agâh Sırrı (1965) Ali Şir Nevayi Hayatı Sanatı Kişiliği, C.1 Ankara
Levent, Agâh Sırrı (1966) Ali Şir Nevayi, Divanlar 4 Türkçe, 1 Farsça Divan, C.2 Ankara
Levent, Agâh Sırrı (1967) Ali Şir Nevayi Hamse C. 3 Ankara
Levent, Agâh Sırrı (1968) Ali Şir Nevayi Divanlar ile hamse dışındaki eserler C. 4 Ankara


Ahmed-i Dâ’î
Ahmed-i Dâ’î Çengname (1992) Haz.: Gönül alpay Tekin İnceleme- Tenkitli metin
Harvard Üniversty
Ertaylan, İsmail, Hikmet (1952) Ahmed-i Dâ’î Hayatı ve Eserleri İstanbul
Gibb, E. J. (1980) History of Ottoman Poetry I s. 256-257 London
Özmen, Mustafa (1984) Ahmed-i Dâ’î Divanı Konya
Tekin, Gönül alpay (1975) Ahmed-i Dâ’î and His Cheng-name An Old Ottoman Mesnevi. Cambridge

Şeyhi
Gibb, E. J (1900) A History of Ottoman Poetry London s.299-335
Hammer (1329) Devlet-i Osmaniye Tarihi (trc. M Atâ) İstanbul
Hammer (1836) Geschichte der Osmanischen Dischtkunst Pesth s.104
Olgun, Tahir (1949) Germiyanlı Şeyhi Ve Harnamesi
Şeyhi Divanı (1990) Haz: Mustafa İsen – Cemal Kurnaz Ankara: Akçay yayınları
Tarlan, Ali Nihat (1934), Şeyhi Divanını Tetkik İstanbul
Timurtaş, Faruk Kadri (1963) Şeyhi’nin Hüsrev Ve Şirin’i İnceleme Metin İstanbul
Timurtaş, Faruk Kadri (1968) Şeyhi’nin Hayatı ve Eserleri İstanbul
Timurtaş, Faruk Kadri (1971) Şeyhi’nin Harnamesi İstanbul


Ahmet Paşa
Alparslan, Ali (1987) Ahmet Paşa Ankara: KTB. Yay.
Talasa, Harun (1973) Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası Ankara
Tarlan, Ali Nihad (1966) Ahmet Paşa Divanı İstanbul


Necati
Çavuşoğlu Mehmet Necati Bey Divanı (Seçmeler), Tercüman 1001 Temel Eser (Tarihsiz) İstanbul
Çavuşoğlu Mehmet (1971) Necati Bey Divanının Tahlili
Gibb, E. J. A History of Ottoman Poetry II London s. 93-105
Tarlan Ali Nihad (1963) Necati Beg Divanı İstanbul


Hamdullah Hamdi
Çelebioğlu, Amil (1979) “ Kıyafet İlmi ve Akşemsiddinzade Hamdullah Hamdi İle Erzurumlu İbrahim Hakkının Kıyafetnameleri” Edebiyat Fak. Araşt. Der. A.Caferoğlu Özel sayısı, sayı II, Fasikül II, s.305-348
Gibb, E. J. (1902) A History of Ottoman Poetry, 11, adited: Edward G. Browne, London s.290-201
Yusuf ü Züleyha, Hamdi (1991) Haz: Naci Onur Ankara: Akçay Yay.
Mesihi
Asım, Necip (1911) Mesihi Divanı İstanbul: T.D.E.M
İ.. Çetin Derdiyok (1994) 15 . yy Şairlerinden Mesihinin Gül-i Sad Berg’i (bas. Dok tezi.) Adana
Levend, Agâh Sırrı (1958) Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul İstanbul
Mesihi Divanı(1295) Haz. Mine Mengi Ankara: Akm Yayınları


Mihri Hatun
Mihri Hatun Divan (1967) E. İ. Maştakova Moskova
Zihni, Mehmet (1295 r) Mesahirün-Nisa, II İstanbul s.240-41


Sinan Paşa
Gürsoy, Emine (1979) Sinan Paşanın Tezkiretül Evliyası C. I II Helsinki
Sinan Paşa, Maariname 1961 Yay: İsmail Hikmet Ertaylan İstanbul
Sinan Paşa, Tazarru Name 1971 Yay: Mertol Tulum İstanbul


Süleyman Çelebi
Okiç, M. Tayyip (1975) “Çeşitli dillerde Mevlitler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin tercemeleri” Atatürk Üni. İslami İ. Fak. Der. I. İstanbul s.17 ve 78
Süleyman Çelebi Vesületün Necat 1954 Yay: Ahmet Ateş Ankara
Süleyman Çelebi Mevlid 1970-72 Yay: F. K. Timurtaş İstanbul
Süleyman Çelebi Mevlid 1980 Yay: Necla Pekolcay İstanbul

Yazıcıoğlu Mehmet
Yazıcıoğlu Mehmet, Muhammediye (tarihsiz), Yay: Amil Çelebioğlu İstanbul.

Hazırlayanlar:
Kaan Özyer ve Mesut Ağgez
 

 
 

 

 

 


 

 

Webmaster e-mail

Çetin Derdiyok e-mail